חוות דעת כלכלית לצרכי מס

חוות דעת כלכלית ניתנת במגוון תחומים, כגון: קבלת החלטות אסטרטגיות, מיזוגים ורכישות, תקינה חשבונאית ועוד. אחד מהתחומים המרכזיים הוא חוות דעת לצרכי מס הכנסה.

להלן מספר סוגי חוות דעת כלכלית עיקריים:

  • העברת פעילות מעוסק מורשה לחברה בע"מ. לעתים משיקולים עסקיים מעוניין בעל מניות להעביר לחברה נכסים או פעילויות, העברה זו חייבת במס. פקודת מס הכנסה מאפשרת לבצע את העברה הנ"ל בפטור ממס בהתאם לכללים האמורים בסעיף 104 לפקודת מס הכנסה. אחת מהדוגמאות הנפוצות להעברת נכסים לחברה לפי סעיף 104 היא העברת פעילותו של עוסק עצמאי לחברה אשר כרוכה על פי רוב בביצוע הערכת שווי ליום העברה.
  • חוות דעת לצרכי קביעת יחס בין שווי בין חברה קולטת לחברה מעבירה פעילות בעת תהליך המיזוג. במסגרת הליך מיזוג (או פיצול) נדרשת הערכת שווי על מנת לבחון האם יחסי השווי בין שתי החברות הם עד 1 ל-9.
  • ·      409A.  נדרשת חוות דעת לצורך קביעת שווי מחיר מניה רגילה בחברות פרטיות בהן הון המניות מורכב הן ממניות רגילות והן ממניות בכורה. על פי רוב ההליך מתבצע בעת הענקת אופציות לעובדים בצמוד להסכם ההשקעה במחיר מימוש ששווה למחיר המניה שנקבע ע" הערכת שווי. וכך למעשה חוות דעת חוסמת אפשרות  למתן דיבידנד סמוי לניצעים דרך הענקת אופציות.
  • תשלום מס רכישה בגין מוניטין בעסקאות נדל"ן. אחת מליבות העיסוק של תחום מיסוי מקרקעין בשנים האחרונות היא סוגיית פיצול שווי המכירה של "זכות במקרקעין". קרי, האם יש ל"הפשיט" את ערכה הכלכלי של שווי העסקה לצורכי מס וייחוסה לנכסים בלתי מוחשיים שונים – כגון מוניטין, ידע ייחודי וכו'. משקלה של הסוגייה אינו מבוטל, שכן היא טומנת בחובה אפשרות (ועדות הערר בבית המשפט המחוזי מרכז  וחיפה פרסמו בנושא פס"ד סותרים) להפחתה משמעותית של נטל המס – הן על הרוכש והן על המוכר – בשווי שמגיע, כשמדובר בנכסים יקרים כקניונים, לעשרות מיליוני שקלים.
  • "מחירי העברה  – ""Transfer Pricing.מדובר בביטוי המלמד על טכניקה אותה ניצלו, בדרך כלל, חברות בעלות פעילות בינלאומית בכדי לווסת את רווחיהן למקומות בהם שיעור המס נמוך יותר, או לעבר מדינה בה יושבת אחת מחברות הקבוצה, אשר צברה הפסדים. כמובן ששימוש בטכניקה זו יכול להיעשות גם במסגרת פנים מדינתית בין משטרי מס שונים ( דוגמת אזורי פיתוח בהשוואה לאזורים "רגילים"). לצורך אישוש  שעסקאות אלה נעשות במחיר שוק נדרשת חוות דעת כלכלית.